Er vinden ingrijpende veranderingen plaats in 2022 en 2023
A. De chronische zorg wordt gereconstrueerd:
transitie chronische zorg.
B. In Fryslân vindt een integratie plaats van:
1. de drie ketenzorggroepen;
2. de vijf regionale coöperaties.
Deze pagina biedt informatie over dit proces en dan m.n. de punten A. en B.1.
Waar gaat het in Fryslân naar toe en wat betekent dit voor Dokterscoop, de zorgvrager en zorgverlener.

Transitie chronische zorg

Integratie Fryslân

Definitief integratie document opgesteld.
  • Mei 2022

De zorggroepen in Fryslân gaan fuseren. 
Wat betekent dat in de praktijk?
De ketenzorg van Dokterscoop wordt zowel qua organisatie als uitvoering ondergebracht bij de centrale ketenzorg organisatie in Fryslân. Overeenkomsten, instructies, scholing, financiële afhandeling etc. komen terecht bij die organisatie. Dit zal ingaan op 1-1-2023.
Dokterscoop zal alles tot en met 31-12-2021 afhandelen.
  • Januari 2022

De intentie

De wens is om door middel van integratie te komen tot verregaande samenwerking op provinciaal en regionaal niveau. Dit wordt ook ondersteund door Zilveren Kruis als de voornaamste regionale zorgverzekeraar. Op 16 februari jl. is er een intentieverklaring getekend waarin dit voornemen is opgenomen. Daarmee hebben de coöperaties en ketenzorggroepen ingestemd zich indien mogelijk en voor zover door partijen ieder voor zich gewenst, geheel of gedeeltelijk op te heffen. Indien partijen hierover positief besluiten betekent dit:
  1. Dat de twee ketenzorgorganisaties Catena en Dokterscoop zich geheel of gedeeltelijk opheffen, en hun activiteiten voortzetten door te integreren met Ketenzorg Friesland.
  2. Dat de regionale coöperaties als aparte coöperaties geheel of gedeeltelijk ophouden te bestaan en de huidige bestuurders gaan plaatsnemen in regionale commissies binnen de FHV. Belangrijk hierbij is dat specifieke betrokkenheid en zeggenschap in de regio worden verankerd.
De zorgtaken en de uitvoering van de ketenzorg van de ketenzorgorganisaties worden hiermee geïntegreerd in Dokterszorg.

Afstemming rondom anderhalfdelijns zorg en (regionale) belangenbehartiging zal logischerwijs gebundeld worden in de FHV en de regionale commissies.