Nieuwsflits Dokterscoop

maart 2022

Scholing Astma-COPD ketenzorg Dokterscoop


Meld je aan vóór 4 april 2022 via secretariaat@dokterscoop.nl. Klik hier voor meer informatie.
Intensieve begeleiding Stoppen met roken niet in de ketenzorg van Dokterscoop


Met enige regelmaat komen er vragen over (de inschrijving in het kwaliteitsregister) Stoppen met roken binnen bij Dokterscoop. Hieronder vind je de actuele werkwijze, zoals ook beschreven in de praktische handleidingen van de ketens op de website van Dokterscoop.

Vanaf 2017 is er een Behandelrichtlijn Stoppen met roken, als onderdeel van de NHG-Zorgmodules Leefstijl met de volgende kernboodschap:
  • De huisartsenpraktijk kan vrijwel altijd patiënten begeleiden die willen stoppen met roken.
  • Huisarts of praktijkondersteuner bespreken samen met de patiënt het meest passende zorgprofiel.
  • Intensieve begeleiding met medicamenteuze behandeling en gedragsmatige ondersteuning is het meest effectief. Deze begeleiding valt niet binnen de ketenzorg, maar is wel zeer aan te bevelen. Dit geldt overigens voor alle ketens van Dokterscoop. De afspraakreden in de agenda van de POH is SMR en wordt apart geboekt; dus niet als 0-tarief.

Wijzigingen van mei 2019 in het advies van de medicamenteuze ondersteuning bij stoppen met roken:
  • Eerste keuze blijft nicotine vervangende middelen.
  • Ook de tweede keus middelen zijn hetzelfde: nortriptyline, bupropion of varencicline.
  • Echter extra informatie daarbij is, dat de aanzienlijke prijsverschillen de keus voor nortriptyline aantrekkelijk maken en dat varenicline waarschijnlijk net iets effectiever is. Gewijzigd is dat de combinatie van nortriptyline, bupropion of varenicline met een nicotine vervangend middel niet zinvol is.

Nicotine vervangende middelen worden vanaf januari 2020 vergoed door de zorgverzekeraar, met de codering SMR op het recept.


Declareren

Hoe zit het ook alweer met het declareren van de ketenzorg & POH?

Het grootste deel van de keten-zorgconsulten en niet-patiënt gebonden ketenzorgwerk door de POH wordt betaald uit de keten-zorgvergoeding van Dokterscoop. Dit declareer je elk kwartaal via VIP Calculus. Dit dekt gemiddeld voor elke keten 1 jaarcontrole van 20 minuten en 5-7 consulttijd van 10 minuten.Daarnaast dekt deze vergoeding de spirometrie binnen de keten-zorg Astma en COPD.Wat declareer je dan apart?

De consulten van de huisarts voor een ketenzorgpatiënt en de consulttijd bovenop de boven-genoemde ketentijd als dit nodig is voor een patiënt. Daarnaast alle M&I-verrichtingen zoals de 24-uurs RR-meting e.d.

Regionalisatie


De Friese Huisartsen Vereniging (FHV), de regionale huisartsen-coöperaties en de Ketenzorggroepen voor chronische zorg in Friesland hebben op 16 februari 2022 de Intentieverklaring getekend om de krachten te bundelen. Daarmee komt in 2023 een eind aan een huisartsenlandschap dat verschillende huisarts vertegenwoordigende organisaties kent. Vanaf 2023 zijn de FHV en Dokterszorg Friesland het aanspreekpunt voor alle huisartsenzorg op lokaal, regionaal en provinciaal niveau in Friesland.

Voor de Ketenzorg zal er 1 regionale Ketenzorgorganisatie komen die valt onder Dokterszorg. De Ketenzorggroepen zijn slechts akkoord met de in de Intentieovereenkomst bedoelde integratie, op voorwaarde dat hun respectievelijke ketenzorgprogramma(‘s) voor de betrokken achterban voor onbepaalde tijd in stand blijft/blijven.
 
In eerste instantie zal er voor de huisartsenpraktijken niet zoveel veranderen. Wel komt meer keus in de verschillende mogelijkheden waarmee de ketenzorg uitgevoerd kan worden.
Verder zullen de krachten worden gebundeld om een (mede door de zorgverzekeraar) gewenste transitie van ketenzorg naar een meer persoonsgerichte zorg (voor bijvoorbeeld mensen met multi morbiditeit) vorm te geven.

Longformularium


Het longformularium is een gezamenlijk initiatief van de drie Friese eerstelijns ketenzorggroepen, de maatschap Friese longartsen en de Friese apothekers en apotheekhoudende huisartsen.

In het longformularium staan adviezen en voorschriften voor het juist voorschrijven en gebruiken van inhalatoren door patiënten met chronische longziekten als COPD en astma. Het document is ontwikkeld door en voor huisartsen, praktijkondersteuners, longartsen, longverpleegkundigen en apothekers in Friesland.

Er zijn maar liefst 150 verschillende verschijningsvormen van inhalatoren beschikbaar. Het grote aanbod zorgt ervoor dat inhalatoren niet altijd goed worden gebruikt: patiënten gebruiken niet-uniforme inhalatoren en er vinden ongewenste wisselingen plaats. 70% van de longpatiënten maakt daardoor een of meerdere fouten bij het inhaleren van de medicatie.
Hierdoor blijven chronische longziekten minder goed onder controle en hebben patiënten last van meer longaanvallen. Per jaar wordt 440 miljoen euro uitgegeven aan inhalatiemedicatie. Door het juiste gebruik van inhalatoren, kunnen de kosten worden teruggebracht. Kortom, het is van groot belang dat patiënten de goede inhalator krijgen voorgeschreven en de juiste instructie ontvangen.

Het longformularium is door een unieke samenwerking tussen Friese long-zorgverleners en longpatiënten tot stand gekomen. Het aantal inhalatoren waarmee in Friesland wordt gewerkt, is flink teruggebracht. Dit zorgt voor meer kennis van die inhalatoren bij zorgverleners en beter gebruik door patiënten. In het longformularium staan ook zaken beschreven als patiëntveiligheid, gebruiksgemak, therapietrouw en kosten.


Klik hier voor het longformularium.

 secretariaat@dokterscoop.nl  |   www.dokterscoop.nl