Met het oog op de toekomst: Huisartsen coöperatie Dokterscoop

Op 30 maart 2007 hebben de huisartsen binnen de gemeente Skarsterlân een nieuw samenwerkingsverband opgericht: de huisartsencoöperatie Dokterscoop. Dokterscoop bedient de hele gemeente Skarsterlân met praktijken in Joure, Sint Nicolaasga, Oudehaske en Rotsterhaule. In deze praktijken zijn 13 huisartsen werkzaam met een gezamenlijke patiëntenpopulatie die de 30.000 zielen benadert. 

Dokterscoop is een zakelijk geleide organisatie, die voor zichzelf een regisserende rol ziet in de (eerstelijns) zorg in de regio. Het doel is een zo breed en diep mogelijk zorgaanbod, efficiënt en effectief georganiseerd en uitgevoerd.
Een breed aanbod van huisartsenzorg door taakverdeling binnen de coöperatie en specialisering van de deelnemende huisartsen. Een diep zorgaanbod, door substitutie van zorg van de tweede naar de eerste lijn, door intensievere samenwerking van gespecialiseerde en geëquipeerde huisartsen binnen de coöperatie, en met partijen in de 1e en 2e lijn, waarbij Dokterscoop de regie wil voeren.
Zorgverlening die uitgaat van de vraag uit de populatie, rekening houdend met de individuele kenmerken van de patiënt, de eigen verantwoordelijkheid van de zorgvragers stimulerend door educatie en voorlichting. Zorg en ‘disease management’ uitgevoerd op de juiste schaal door de zorgverlener die het best toegerust is. Zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt, zowel in geografisch, als in persoonlijk opzicht. Protocollair zorgaanbod waar het kan en maatwerk daar waar het moet.

Dokterscoop streeft naar schaalvergroting en uitbreiding met praktijken en derden met gelijke visie om haar doelstellingen nog adequater te kunnen verwezenlijken. Dokterscoop is voorbereid op aansluiting bij ontwikkelingen op het gebied van de ketenzorg voor met name chronische aandoeningen, maar de ambities gaan verder.

Voor het realiseren van haar doelstellingen is Dokterscoop bereid tot overleg met geschikte partners (m.n. medici, paramedici en zorgverzekeraars).
Randvoorwaarden zijn de criteria die Dokterscoop in haar beleid heeft neergelegd, waaronder rendement op immaterieel en/of materieel vlak.